Allmänna villkor

Advokatfirman Southlaw HB – Allmänna Villkor

Allmänna villkor för Advokatfirman Southlaw HB

Dessa villkor omfattar alla tjänster som Advokatfirman Southlaw HB (”Advokatfirman”) erbjuder och utför åt sina klienter. Ett anlitande av Advokatfirman anses som en accept av dessa villkor. Därutöver gäller även Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed för Advokatfirmans tjänster.

1. Tjänster och Rådgivning

1.1 Avtal om ett uppdrag är inte ett avtal med någon fysisk person som har anknytning till Advokatfirman, utan ett avtal med Advokatfirman. Detta gäller även om det är Er uttryckliga eller underförstådda önskan att arbetet ska utföras av en eller flera specifika personer. Advokatfirmans deltagare och övriga personer som arbetar eller utför tjänster på uppdrag av Advokatfirman omfattas av dessa villkor. Dessa personer ska inte under några som helst omständigheter ha något individuellt ansvar gentemot Er, om inte annat följer av tvingande lagstiftning.

1.2 Tjänsterna och rådgivningen som tillhandahålls är anpassad till förhållandena i det enskilda ärendet, de fakta som presenterats för oss samt de instruktioner Ni ger oss. Därför kan Ni inte förlita Er på rådgivningen i ett annat uppdrag eller använda den för annat syfte än det för vilket den lämnades. Om inget annat avtals omfattar rådgivningen i ett specifikt ärende inte möjliga skattekonsekvenser. Advokatfirman tillhandahåller inte ekonomisk-, redovisningsmässig- eller skatterådgivning. Advokatfirman tillhandhåller heller inte rådgivning avseende förtjänster eller avkastning av att genomföra en viss investering eller transaktion. Vi tillhandahåller inte heller affärsmässiga rekommendationer om en viss investering eller transaktion ska genomföras eller inte.

1.3 Enligt dessa villkor ska alla aspekter och delar inom ett ärende eller en transaktion utgöra ett uppdrag även om det inbegriper flera fysiska eller juridiska personer, innefattar flera instruktioner, adresserar flera rättsområden eller om flera separata fakturor ställts ut.

1.4 Vi är skyldiga att följa Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed när uppdraget genomförs.

1.5 Vi sammarbetar och är i kontakt med andra rådgivare i Sverige och utomlands och bistår Er gärna med att finna och instruera andra rådgivare i särskilda frågor. Om vi instruerar, anlitar och/eller arbetar tillsammans med andra rådgivare, ska dessa rådgivare anses vara oberoende av oss. För det fall inget annat avtalas tar Vi därmed inte något ansvar för att ha rekommenderat dem till Er eller för råd som de ger. Vi ansvarar inte för debitering av arvoden eller kostnader för en sådan utomstående rådgivare. Fullmakt att instruera rådgivare innebär befogenheter att acceptera en ansvarsbegränsning för Er räkning.

1.6 Om fler än en rådgivare är ansvariga gentemot Er för en skada som drabbat Er ska vart ersättningsansvar endast omfatta den andel av skadan som i proportion till hela skadan på samma sätt som vart arvode i förhållande till samtliga ansvariga rådgivares upparbetade arvoden sammanräknande.

2. Arvoden och Kostnader

2.1 Vi eftersträvar att erbjuda samt utföra juridiska tjänster till kostnadseffektiva arvoden. Några som anpassas efter ärendets
natur, uppdragsbeskrivningen samt omständigheter i övrigt och vi är alltid villiga att föra en diskussion rörande dessa med Er. På Er begäran kommer vi, om möjligt, att i början av ett uppdrag tillhandahålla en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. Det presenterade arvodesuppskattningen anges alltid exklusive mervärdesskatt.

2.2 Våra arvoden överensstämmer alltid med de regler som utfärdats av Sveriges advokatsamfund. Om vi inte avtalar annat fastställs våra arvoden på basis av ett antal faktorer vilka b la omfattar (a) upparbetad tid, (b) uppdragets eller Ert krav på erfarenhet eller skicklighet, (c) de värden som uppdraget rör, (d) eventuella risker för Advokatfirman, (d) tidspress samt (f) uppnått resultat.

2.3 Utöver arvoden debiteras Ni för eventuella kostnader. Det kan exempelvis gälla undersökningskostnader, kostnader för andra rådgivare och fackmän, registreringsavgifter, bud- och resekostnader samt kostnader för inhyrd personal.

3. Fakturering och Betalning

3.1 I regel faktureras Ni månadsvis i efterskott och betalning ska erläggas i enlighet med uppgifterna i utställd faktura. I vissa fall kommer ett förskott på arvode och vissa kostnader att begäras. Utbetalat belopp kommer då att användas för att utföra tjänster och kostnader. Det totalt fakturerade beloppet kan bli högre eller lägre än det inbetalade förskottet.

3.2 På varje faktura anges förfallodag för vilken det fakturerade beloppet ska vara Advokatfirman tillhanda. Vid utebliven eller försenad betalning har Advokatfirman rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen till dess att betalning Advokatfirman erhåller betalningen.

3.3 Fakturorna kan antingen vara slutliga eller a conto. I a contofakturan anges det inte nödvändigtvis en exakt uppskattning av det belopp som ska erläggas för de tjänster Advokatfirman har tillhandahållit. Vid a conto fakturering, kommer den slutliga fakturan att innehålla uppgifter rörande det totala arvodet för uppdraget eller del av uppdraget med avdrag för det arvode som a conto-fakturerats.

3.4 Vi är enligt lag skyldiga att vid vissa fall lämna information till behörig myndighet om Ert momsregistreringsnummer och värdet av de tjänster som vi har utfört på uppdrag av Er. Genom att anlita Advokatfirman anses Ni ha samtyckt till att vi i enlighet med aktuella regler lämnar sådan information till behörig myndighet.

3.5 För det fall att vårt arvode och kostnader ska finansieras genom att Ni tar i anspråk Er rättsskyddsförsäkring måste Ni ändock erlägga betalning för arvodet och kostnaderna till den del de överstiger vad som betalas ut av försäkringen.

3.6 För det fall Ni ber oss att adressera en faktura till någon annan, kan vi komma att acceptera detta endast under förutsättning att det är uppenbart att detta inte strider mot gällande lagstiftning, att identiteten och andra förhållanden som anges i punkt 2 har bekräftatas med avseende på fakturamottagaren samt att Ni omedelbart vid begärna betalar de belopp som inte betalats på förfallodagen. Något klientförhållande mellan Advokatfirman och fakturamottagaren uppkommer således inte.

4. Identifiering och personuppgifter

4.1 Enligt lag måste vi vid utförandet av vissa tjänster kontrollera våra klienters identitet och ägandeförhållanden samt informera oss om arten av och ändamålet med uppdraget innan det påbörjas. Vi kan därmed komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende Er eller annan person som för Er räkning är involverad i uppdraget och, för en juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen däröver. Vi kan även komma att efterfråga om information och dokumentation rörande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Därutöver är vi även skyldiga att verifiera den information och dokumentation som lämnats till oss. För detta ändamål kan information hämtas från externa källor. All information och dokumentation som har inhämtats i samband med dessa kontroller kommer vi att spara och arkivera. När Ni anlitar oss anses Ni ha samtyckt till att vi behandlar Era personuppgifter för de ändamål som anges i denna punkt 2.

4.2 Vi är enligt lag skyldiga att anmäla samtliga misstankar om terrorismfinansiering eller penningtvätt till behörig myndighet. För det fall att misstankar uppstår är vi enligt lag förhindrade att underrätta Er om misstankarna och om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till behörig myndighet. I de fall misstankar om terrorismfinansiering eller penningtvätt föreligger eller uppstår under uppdragets utförande är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.

5. Immateriella rättigheter och sekretess

5.1 Advokatfirman erhåller upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat som genereras till våra klienter. Ni har dock rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka det tillhandahålls och producerats. För det fall
inget annat har avtalas får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genereras av oss spridas eller användas för marknadsföringsändamål.

5.2 Den informationen Ni lämnar till oss skyddas på lämpligt sätt och i enlighet med god advokatsed.

5.3 När en viss transaktion har blivit allmänt känd kan vi komma att till handa hålla information om uppdraget vi utfört åt Er i vårt marknadsföringsmaterial och genom våra internet kanaler. Sådan information innehåller endast uppgifter som blivit allmänt känt. Om vi har anledning att anta att Ni kommer att reagera negativt kommer vi att begära Ert medgivande innan vi tillhandahåller sådan information.

6. Intressekonflikt

6.1 Då det finns risk för att en intressekonflikt kan anses föreligga i förhållande till en annan klient kan Advokatfirman vara förhindrade att företräda part. Till följd av detta genomförs en kontroll utifrån lämpliga regler om god advokatsed innan vi åtar oss ett uppdrag. Trots att sådana kontroller genomförs kan det inträffa omständigheter som gör att vi är förhindrade att företräda Er i ett pågående eller framtida uppdrag. Skulle en sådan situation uppstå försöker vi i möjligaste mån behandla våra klienter rättvist med beaktande av tillämpliga regler om god advokatsed.

7. Ansvar och ansvarsbegränsning

7.1 Advokatfirman har för vår verksamhet anpassade ansvarsförsäkringar med välkända försäkringsbolag.

7.2 Advokatfirmans ersättningsskyldighet ska sättas ned med det belopp som Ni kan erhålla ur eventuell försäkring. Oavsett om det är en försäkring som Ni har tecknat eller som Ni annars omfattas av eller enligt ett avtal eller annan skadelöshetsförbindelse som Ni ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadelöshetsförbindelsen. Advokatfirman ansvarar inte för andra rådgivare eller fackmän. Detta oavsett för det fall vi har rekommenderat dem eller för de råd och andra tjänster de tillhandahåller. Detta gäller oavsett till vem dessa har rapporterat.

7.3 Om Ni har accepterat en ansvarsfriskrivning eller ansvarsbegränsning i förhållande till någon annan rådgivare eller fackman, ska vårt ansvar reduceras med det belopp som vi hade erhållit av rådgivaren eller fackmannen om dennes ansvar inte hade uteslutits eller begränsats. Rådgivarens eller fackmannens verkliga betalningskapacitet saknar betydelse vid bedömningen av reduceringen av ersättningsskyldigheten.

7.4 Vi ansvarar inte för skada som uppkommer till följd av att Ni använt våra arbetsresultat eller råd i något annat sammanhang eller för något annat syfte än för vilket det tillhandahölls.

7.5 Advokatfirman ansvarar inte för skada som uppkommit genom omständigheter som ligger utanför vår kontroll och som vi skäligen inte kunnat räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande eller utförande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.6 För det fall vi medger att en utomstående person, på begäran av Er, får förlita sig på våra arbetsresultat eller råd ska detta inte medföra en utökning av vårt ansvar eller verka till vår nackdel. Vi kan endast hållas ansvariga i förhållande till en sådan utomstående person i samma utsträckning som vi kan hållas ansvariga gentemot Er. Ersättningsskyldighet som kan uppstå till en utomstående person, ska i motsvarande mån reducera vårt ansvar i förhållande till Er och vice versa. Något klientförhållande mellan oss och den utomstående personen föreligger eller uppstår inte. Vad som sagts i det föregående gäller även i de fall vi på Er begäran ställer ut intyg, utlåtande eller liknande till en utomstående person.

8. Förfarandet vid klagomål och krav

8.1 För det fall Ni av något skäl skulle vara missnöjda med utförandet av uppdraget och vill framställa klagomål, ber vi Er att snarast meddela uppdragsansvarig jurist detta. Krav som har ett samband med lämnad rådgivning från någon inom Advokatfirman ska detta framställas så snart Ni fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet. Krav får inte framställas senare än 365 dagar efter det senare av (a) dagen för vår sista faktura avseende det uppdrag, till vilket kravet hänför sig och (b) dagen då de omständigheter som ligger till grund för kravet blev kända eller kunde ha blivit kända för Er om Ni genomfört rimliga efterforskningar.

8.2 Om Ert grundas på myndighets beslut eller krav eller tredje mans krav mot Er, ska vi eller våra försäkringsgivare ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för Er räkning förutsatt att vi –med beaktande av de ansvarsbegränsningar som framgår av dessa allmänna villkor och (om tillämpligt) uppdragsbekräftelsen – håller Er skadelösa. Om Ni bemöter, reglerar, förliker eller på annat sätt vidtar någon åtgärd avseende ett sådant krav utan vårt samtycke, ska vi inte ha något ansvar för kravet.

8.3 Om vi eller vår försäkringsgivare utbetalar ersättning till Er med anledning av Ert krav ska Ni, som villkor för utbetalningen, till oss eller våra försäkringsgivare överföra rätten till regress mot tredjeman genom surrogation eller överlåtelse.

9. Kommunikation

9.1 Vi kommunicerar med våra klienter och andra parter involverade i ett uppdrag huvudsakligen via e-mail. Detta är ett effektivt kommunikationsätt, vilka dock kan innebära risker för vilka vi inte tar något ansvar. Om Ni skulle föredra att inte kommunicera via e-mail i något uppdrag eller del av uppdrag, är det Ert ansvar att underrätta uppdragsansvarig jurist.

9.2 Vårt internet- och säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller filtrara bort legitim e-mail, därför rekommenderar vi att Ni följer upp viktig korrespondens via telefon.

10. Ändringar

Dessa villkor kan komma att ändras av oss från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på vår hemsida, www.southlaw.se. Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjats efter det att den ändrade versionen lagts ut på vår hemsida. Kopia av den senaste versionen av dessa villkor skickas till Er på begäran.

11. Tillämplig lag och tvistelösning

11.1 Dessa villkor samt andra spörsmål som rör vårt/ våra uppdrag för Er regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

11.2 Tvist, meningsskiljaktighet eller anspråk som härrör från eller har samband med dessa villkor eller avseende någon fråga som rör vårt/ våra uppdrag för Er ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd. Skiljeförfarandet ska äga rum i Malmö.

12. Allmänna villkor och konsumenttvistnämnd

12.1 Du som är konsument kan under vissa förutsättningar vända dig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister och ekonomiska krav mot oss prövande. För ytterligare information, se www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.